Utgravingsprosjekt

Ørland kampflybase


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Ingrid Ystgaard

Tidsrom: 2014 - 2016


Om prosjektet

Tidsrom for feltsesong 2016: mai- oktober (19 uker)

I forbindelse med utvidelsen av Ørland kampflybase skal NTNU Vitenskapsmuseet i 2016 foreta omfattende undersøkelser av to områder på tilsammen 42 000 m2 som blir berørt av utbyggingen. Feltarbeidet er en fortsettelse av undersøkelsene som ble startet i 2015, hvor det ble avdekket store mengder bosetningsspor fra eldre jernalder. Også innenfor årets undersøkelsesområde er det registrert et stort antall automatisk fredede kulturminner. Vi forventer derfor å finne flere bosetningsområder med blant annet dyrkningslag, kokegroper, samt stolpehull og ildsteder som trolig representerer flere konsentrasjoner av hus. Ut fra tidligere dateringer antar vi at kulturminnene kan tidfestes til jernalderen, med særlig vekt på tida fra romersk jernalder og frem til vikingtid (ca. 0 – 800 e.Kr).