Utgravingsprosjekt Ørland kampflybase

Utgravningen i forbindelse med Ørland kampflybase er i gang!

03.07.14
Av Redaksjonen
Her har avdekkingen av Felt 1 akkurat begynt. Foto: Ragnar Vennatrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

I forbindelse med planlagt anleggsvei for Ørland kampflybase i Sør-Trøndelag skal fem arkeologer avdekke og undersøke strukturene som dukker opp i tre felt i løpet av de fem neste ukene.

Undersøkelsen er nærmest et forprosjekt for de store utgravningene som vil finne sted de neste to årene, og foregår i utkanten av den største av de ni lokalitetene i området som ble registrert av Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2013.

De tre feltene som skal graves i år er markert med rødt omriss. Feltene kalles Felt 1 - 3, nummerert nordfra. Omfanget av lokaliteten som vi graver i utkanten av er markert med blått. Kart fra prosjektplan av Anne Haug 2014, NTNU Vitenskapmsuseet.

De tre feltene som skal graves i år er markert med rødt omriss. Feltene kalles Felt 1 – 3, nummerert nordfra. Omfanget av lokaliteten som vi graver i utkanten av er markert med blått. Kart fra prosjektplan av Anne Haug 2014, NTNU Vitenskapmsuseet.

Under fjorårets registreringer ble det påvist ca 950 automatisk fredete kulturminner fordelt på de ni lokalitetene. De påviste strukturene besto av ulike typer bosetnings- og aktivitetsspor fra eldre og yngre jernalder, som stolpehull, kokegroper, ildsteder, kulturlag og graver.

Lokaliteten vi nå graver i utkanten av ligger 10 – 12 meter over dagens havnivå, og her ble det påvist 217 stolpehull, 214 kokegroper, 4 ildsted, 65 groper med uviss funksjon, 12 separate forekomster av eldre dyrkingslag, 2 kulturlag, spor av fem fjernede gravhauger og tre røyser eller steinkonstruksjoner (hvorav minst to sannsynligvis er graver).

Dateringene fra denne lokaliteten spenner over det meste av jernalderen, fra en kokegrop og et ildsted datert til førromersk jernalder (ca 500 f. Kr. – Kr.f.) til en kokegrop datert til overgangen folkevandringstid – merovingertid (ca 600 e. Kr.).

Et område med bevart eldre dyrkingslag i Felt 2. Dette skal måles inn og undersøkes med metalldetektor før det fjernes. Foto: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

Et område med bevart eldre dyrkingslag i Felt 2. Dette skal måles inn og undersøkes med metalldetektor før det fjernes. Foto: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

Nå som dag tre av vår undersøkelse er overstått har vi avdekket ferdig Felt 1, og kommet over halvveis med Felt 2. Vi graver med to 20-tonns gravemaskiner, og framdriften går godt i henhold til planen.

Antallet strukturer som har blitt påvist hittil tilsvarer omtrent som forventet; ikke så stor tetthet mellom kulturminnene, men spredte forekomster av kokegroper, stolpehull, grøfter, groper med uviss funksjon, og et mindre område med bevart eldre dyrkingslag.

Spredte kokegroper og andre strukturer i Felt 2. Foto: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapmsuseet.

Spredte kokegroper og andre strukturer i Felt 2. Foto: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapmsuseet.

I tillegg har det dukket opp noen mindre steinansamlinger som muligens kan være rester av røyser. Disse har ikke blitt nærmere renset fram ennå, og det er for tidlig å si om de er rester av gravanlegg, rydningsrøyser eller noe annet.

En av steinansamlingene som er påvist i Felt 2. Kan det være rester av en grav? Foto: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

En av steinansamlingene som er påvist i Felt 2. Kan det være rester av en grav? Foto: Dag-Øyvind Engtrø 2014, NTNU Vitenskapsmuseet.

Vi regner med å bli ferdige med avdekkingen av Felt 2 tidlig i neste uke, og fortsetter dermed til det siste feltet. Selv om vi åpenbart er i utkanten av de store konsentrasjonene av fortidsminnene på lokaliteten kan det likevel dukke opp spennende spor i undergrunnen, så følg med!
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.