Utgravingsprosjekt Lisbetberget, Skatval IV

Et innblikk i bronsealderens bergkunst

16.08.17
Båtfigur på Lisbetberget/Skatval IV. Foto: Lene Vestrum Kirkhus, NTNU Vitenskapsmuseet.

Da er vi godt i gang med dokumentasjonen av den flotte bergkunsten på Lisbetberget/Skatval IV. Feltet var allerede avdekket i forbindelse med påvisningen i 2016, men etter å ha ligget åpent i et år krevde feltet en grundig rens. I tillegg var det viktig å avgrense og utvide feltet dersom vi oppdaget figurer i ytterkanten av det åpne området. Deler av første uke gikk derfor med på å få bergflaten fin og ren til dokumentasjonsarbeidet.

Figurene er oppmerket med oljefritt kritt etter nattlysning, for å lettere kunne gjenfinne figurene i dagslys for dokumentasjon. Krittet vaskes vekk etter dokumentasjon. Berget er oppsprukket og skadet, men vi kan se et spiralmotiv og flere rester av båtfigurer. Foto: Lene Vestrum Kirkhus, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figurene er oppmerket med oljefritt kritt etter nattlysning, for å lettere kunne gjenfinne figurene i dagslys for dokumentasjon. Krittet vaskes vekk etter dokumentasjon. Berget er oppsprukket og skadet, men vi kan se et spiralmotiv og flere rester av båtfigurer. Foto: Lene Vestrum Kirkhus, NTNU Vitenskapsmuseet.

Berget er dessverre sterkt skadet. Dette skyldes at berget består av porøs sandstein med sprekker og flussberg i mellom. Berget er også konglomerat og består av ulike bergarter som forvitrer forskjellig. Derfor er det mye sår og hull i bergflaten etter for eksempel kvartsbiter som har løsnet og forvitret. Da feltet ble oppdaget under gravearbeidet i fjor hadde det i forkant ikke blitt påvist bergkunst under forundersøkelse. Berget ble derfor renset med gravemaskin som har skrapt ned til bergflaten. Derfor finner vi også en god del sår i berghuden etter grabben. Heldigvis ble det oppdaget figurer før sprengningsarbeidet ble satt i gang, slik at vi får tatt vare på dette flotte bergkunstfeltet. Det er tidligere blitt registrert tre mindre felt i nærheten og dette feltet fremstår nå som sentralfeltet på gården med en hel rekke figurer, og den store bergflaten ruver i landskapet.

Metode

Målet med vår undersøkelse er å sikre materialet for ettertiden, da denne bergflaten ikke vil forbli liggende åpen. Av erfaring bruker vi derfor flere metoder for å sikre oss så bredt kildegrunnlag som mulig. Med bruk av både tradisjonelle metoder, men også digitale, vil disse supplere hverandre i detaljnivå. På denne måten kan vi gå inn i det digitale kildemateriale senere og gjøre nytolkninger, eller utarbeide 3D-modeller. Metodene vi bruker og som vil bli beskrevet i denne bloggen er; nattlysning, kalkering, frottage, fotogrammetri og dronefoto.

Nattlysning: Det har vist seg nyttig å benytte seg av en nattlysning av et felt for å best mulig kunne oppdage bergkunst/huggespor i berget. Lykter gjør det mulig å kontrollere lysforholdene, slik at alle detaljer fra figuren blir dokumentert. En bruker oljefritt kritt for å markere etter huggesporene på figurene.

En dyrefigur og skålgroper trer frem av berget under nattlysing. Foto: Lene Vestrum Kirkhus, NTNU Vitenskapsmuseet.

En dyrefigur og skålgroper trer frem av berget under nattlysing. Foto: Lene Vestrum Kirkhus, NTNU Vitenskapsmuseet.

Kalkering: Dette blir gjort ved å legge store transparente plastduker over feltet, og tegne inn de oppkrittede figurene, sprekker i berget, bergets utstrekning og form med vannfast tusj. Denne dokumentasjonen gir en plantegning av berget i skala 1:1. Plastdukene blir siden scannet inn, og bildene satt sammen og redigert i Photoshop.

Lene kalkerer etter nattlysing. Her er det viktig at figurene blir nøyaktig tegnet opp sammen med sprekker og skader. Svart markerer figurer, rødt sprekker og blått grabbskader. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Lene kalkerer etter nattlysing. Her er det viktig at figurene blir nøyaktig tegnet opp sammen med sprekker og skader. Svart markerer figurer, rødt sprekker og blått grabbskader. Foto: Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Følg bloggen for flere oppdateringer om de andre dokumentasjons-teknikkene.