Utgravingsprosjekt Kaupangveien 224

På sporet av finsmeden, del 1 – En føljetong i minst tre deler om en utgravning på Kaupang

20.07.15
Av Redaksjonen
Kaupangområdet, slik landskapet så ut i vikingtiden. Havnivået var ca. 3,5 m høyere enn i dag. Bosetningsområdet er markert med svart kontur. Illustrasjon ved Julie K. Øhre Askjem (Skre 2006:163).

Av Axel Mjærum og Jessica Leigh McGraw

HANDELSPLASSEN KAUPANG

Handelsplassen Kaupang i Vestfold står i en særstilling i vikingtidsforskningen i Norge. Det har blitt foretatt flere arkeologiske utgravninger her, både innenfor grensene til selve handelsområdet og på de omkringliggende gravfeltene. Undersøkelsene har gitt innsikt i mange sider ved den utstrakte og mangfoldige handels- og håndverksaktiviteten som har foregått. Det kan konkluderes med at det er klare likhetstrekk mellom Kaupang og andre vikingtidsbyer som Birka, Hedeby, Dublin og York.

Undersøkelsene har imidlertid kun dekket mindre deler av det store området rundt Kaupangkilen, så det er fortsatt svært mye vi ikke vet om livet her på 800 og 900-tallet e.Kr.

ÅRETS UNDERSØKELSE

De siste ukene har arkeologer arbeidet innenfor om lag 120 mi en hage på den sentrale delen av handelsplassen (se kart), i et område som var systematisk stykket opp i mindre tomter (parseller) i vikingtiden. 

Innledningsvis overvåket Vestfold fylkeskommune byggearbeider som ble foretatt rundt og under et uthus. De fant tomteskiller (parsellgrøfter), stolpehull og avfallslag, dvs. entydige spor etter aktiviteten i vikingtiden. Brent leire, slagg og annet avfall ga også en forsiktig antydning om at det hadde foregått smedarbeid på denne delen av Kaupang.

På bakgrunn av funnene ble det konkludert med at det var nødvendig med en nærmere gransking. Kulturhistorisk museum overtok derfor ansvaret og jakten på mer kunnskap om handelsplassen og finsmeden ble igangsatt.

Utgravningsfeltet. I forgrunnen sees flere grøfter, avfallslag og stolpehull. Lengre bak i bildet sees rester av et moderne uthus og flere dype nedgravninger fra vikingtiden. Foto: KHM.

Utgravningsfeltet. I forgrunnen sees flere grøfter, avfallslag og stolpehull. Lengre bak sees rester av et moderne uthus og flere dype nedgravninger fra vikingtiden. Foto: KHM.

Fortsettelse følger…


Kommentarer


Dr. Hans-Jörg Fehst
24.08.2016

Hello!  In 1999 my wife and me visited Larvik and we saw in front of a house 2

tents with relics of vikings (I think near Kaupangaasen). After we went into tents

an old and very friendly woman came out of their house behind the tents and then she gave us in a very good german language a lecture about the relics they had 

found in a near located old viking settlement and that digging out is very difficult because they need money to rent the holyday cottages on the former viking settle-

ment ground for a saison. In 2005 we came back to Larvik and at once we went to the house of the friendly woman bcause we were interested in the progress. But the old lady and her husband were dead and their house now was a museum.And a young woman gave us a guided tour through the museum although it was closed in that moment. Now I presume the museum is near to Kaupangveien. Is it

correct?  Thank you very much. With kind regards   Jörg Fehst