Utgravingsprosjekt

Forsand kirke


Sted: Forsand, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Barbro Irene Dahl

Tidsrom: september, 2019


Om prosjektet

Det planlegges nytt tilbygg til Forsand kirke og utvidelse av kirkegard, parkeringsplass og atkomstvei. Nordvest for dagens kirkegard ble det registrert bosettingsspor i dyrka mark. Videre ble det langs Kyrkjevegen registrert kokegroper som er datert til 135-240 og 340-425 e.Kr., en periode av eldre jernalder omtalt som yngre romertid.