Utgravingsprosjekt Ekebergskogen

Utgravningen i Ekebergskogen

28.06.12
Av Redaksjonen

Vi er akkurat ferdige med den første av tre intense uker med utgravning av tre steinalderlokaliteter i nærheten av Ekebergrestauranten.

Den første uken har gått med til en del forberedende arbeid, slik som bygging av såldestasjon og etablering av infrastruktur, samt utgravning av omrotede og påfylte masser rundt villaene i Kongsveien 21 og 23. Men mot slutten av uken begynte vi også så smått med utgravning oppe i skogen ved det gamle vannreservoaret.

De tre lokalitetene som skal undersøkes ligger hhv. i hagen rundt villaene på mellom 53-68 moh, like sør for restauranten ved den gamle paviljongen på ca. 85 moh og til sist i skogen like bak vannreservoaret på ca. 106-108 moh. På grunn av issmelting og landheving var havnivået mye høyere under eldre steinalder enn det er i dag, og havnivået sank gradvis gjennom hele perioden. Mange av steinalderens boplasser var lokalisert ved havkanten der transport, fiske og fangst var gunstig. Vi antar derfor at de øvre lokalitetene på Ekeberg er en god del eldre enn de nedre. For lokalitetene rundt villaene stod havnivået på denne høyden mellom 5200-6000 f.Kr., ved paviljongen ca. 7.400 f.Kr. og ved vannreservoaret ca. 7.800 f.Kr.

Mange hensyn å ta

Utgravning på en hustomt i en etablert om enn gammel hage, vil stort sett alltid medføre at aktivitet i nyere tid har påvirket de eldre funnene i bakken på den ene eller andre måten. Det ble derfor vurdert som mest gunstig å grave større ruter og sjakter med gravemaskin, for på denne måten å komme igjennom de påfylte massene fra husbyggingen og ned til den mer opprinnelige markoverflaten. I utgravningsprosessen har det vært mange hensyn å ta, bl.a. til de store bøke- og furutrærne på tomten, samt en høyspentkabel som skrår over begge hustomtene.  Dette har lagt enkelte begrensninger for hvor vi kunne åpne områder i hagen, men vi har allikevel klart å ordne til på en god måte. Hvilket enkelte funn allerede ved de første såldingene av masser fra opprensingen av rutene bekreftet.

Til nå har vi funnet enkelte små og større flint- og slipeplatefragmenter fra flere av de åpnede områdene på tomten.  Det er foreløpig ikke gjort noen store mengder med funn, men det dukker nå opp litt materiale jevnt og trutt. Mot slutten av uken og i løpet av siste uke regner vi derfor med å ha fått samlet inn et representativt materiale, og dermed også ha et godt grep om funntyper og til dels funnspredning rundt villaene.

Skogen viser oss sitt ansikt men holder på hemmelighetene

Vi antar at begge «skogs-lokaliteten» er relativt små og med lite funn, hvilket er vanlig for boplasser fra denne perioden. I skogen har vi gått inn for å grave på mer tradisjonelt vis, med spade og graveskje i et koordinatsystem av ruter på 1 x 1 meter og i 10 cm lag. Lokaliteten ved vannreservoaret er så vidt påbegynt, men foreløpig har det ikke dukket opp funn.  Derimot har skogen vist oss sitt ansikt ved to rådyr som kom spankulerende inn på feltet, mens Aksel og Ronny bygget såldestasjon. De virket helt usjenerte av både hammerslag og prat, og stod lenge å betraktet arbeidet. Nå ser vi frem til å begynne på den siste lokaliteten og sette alle kluter til for å finne mer materiale!