Utgravingsprosjekt E18 Bommestad-Sky

E18 Bommestad-Sky – mellommesolittiske steinalderboplasser ved Farrisvannet i Larvik

06.07.12
Av Redaksjonen

For tiden gjennomfører Kulturhistorisk Museum i Oslo utgravninger på den siste delen av E18 som skal bygges ut i Vestfold: strekningen mellom Bommestad og Sky ved Farrisvannet i Larvik. Langs den nye E18-traseen er det hittil undersøkt en rekke boplasser fra tidligmesolitikum og seinmesolitikum, mens den mellommesolittiske perioden: tidsrommet 8500-7000 f. Kr., nærmest har vært en sort flekk på kartet. Prosjektets funnførende lokaliteter ligger på høyder mellom 59 og 70 meter over dagens havnivå, hvilket ifølge lokale strandlinjekurver tilsvarer tidsrommet 7800-7400 f. Kr., altså midt i mellommesolitikum. Strandlinjekurven ble bekreftet av 14C-dateringer fra to av fjorårets boplasser.

I alt skal det undersøkes åtte mellomesolittiske lokaliteter. Enkelte er store og svært funnrike og vitner om opphold over lengre tidsrom, andre synes å representere korte visitter, trolig knyttet til enkelthendelser. På flere av lokalitetene er funnet ildsteder og kokegroper. Foreløpige teknologiske analyser viser at redskapstyper og produksjonsteknikker, især den distinkte flekketeknologien, skiller seg i betydelig grad fra den tidligmesolittiske pionerfasen, og den etterfølgende seinmesolittiske perioden. Materialet domineres av flint, men grovere bergarter som diabas og basalt er anvendt til produksjon av økser og hakker. Det er både funnet slipte/prikkhuggede trinnøkser, samt to køller/hakker. Videre har vi to spesielle kjerneøkser, både i flint og i det lokale råstoffet metaryolitt.Bruken av lokalt råstoff vitner om kjennskap til ressursene i lokalmiljøet.  Av andre redskapstyper finnes en stor mengde flekkekniver, stikler, bor og skrapere.

Endringer i råstoffbruk, teknologi og redskapstyper tyder på at det også skjer kulturelle og sosiale endringer i perioden. Sammen med klimaforandringer, som skapte nye biotoper med stabile marine ressurser i boreal tid, kan dette ha kan ha åpnet for en mer stabil bosetning i området.

Prosjektetes hjemmeside: http://www.khm.uio.no/utgravninger/e18farris/

Et mellomesolittisk hyttegulv? Prosjektleder Hege Damlien peker ut et sirkulært kulturlag med store menger hasselnøttskall og flintfunn

Et mellomesolittisk hyttegulv? Prosjektleder Hege Damlien peker ut et sirkulært kulturlag med store menger hasselnøttskall og flintfunn