Utgravingsprosjekt Bjørnstad søndre

Gravarna på Bjørnstad, fortsättningen.

09.08.17
Överplöjd gravhög under utgrävning. Fotograf: Karin Lindboe

Vi närmar oss med stormsteg avslutningen på undersökningen av detta gravfält. Det är egentligen fortsatt tre veckor kvar på utgrävningen här på Bjørnstad Søndre men tiden går så fort att känns som om vi måste packa ihop i morgon. Nio veckor i fält och 2 veckor med semester har nu gått sedan vi startade avbaningen av detta stora gravfält. Sista inlägget om detta projekt visade till ett stort antal kantdiken (fotgrøfter), bosättningsspår och ett osäkert antal gravar av olika former. Nu har merparten av de stora kontexterna undersökts och ny information har med det framkommit. Vi har fortfarande lika många strukturer som jag skrev om sist, 156. Vi har avskrivit en hel del men lika många nya strukturer har framkommit under lager och dolda i den sandiga undergrunden. Veckorna fram till nu har gått fort och de har varit spännande!

Gällande antalet gravar är vi nu uppe i 27 stycken. Denna siffran kan möjligen ändra sig något under de sista tre veckorna men vi börjar stabilisera oss och det dyker ej längre upp så många nya gravkontexter. Av dessa så är de flesta brandgropar där vi bara återfunnit en mängd bränt ben och kol i en nedgrävning eller samling. Urnegravar är också en vanligt förekommande gravtyp. Här återfinns det brända benet tillsammans med keramik som en gång varit behållaren för kremationsmaterialet.

En gravtyp som förekom på de tidigare undersökningarna av detta gravfält var flatmarksgravar med skelettbegravningar. Denna gravtyp var dock ovanlig på vår del av fältet. Endast en förekom och det var kanske tur då den tog lång tid att undersöka. Det hade varit mer stress på fältet nu om alla strukturer tagit samma tid. Vår undersökta flatmarksgrav låg i det nordvästra hörnet av fältet och innehöll 198 fynd. De allra flesta av dessa var nitar som ingått i kistkonstruktionen. Med så många nitar kan de ej enbart haft en praktisk funktion utan de måste varit dekorativa i en viss grad. Många av dessa nitar återfann vi in situ. De på toppen av strukturen låg vertikalt och har hållit locket på kistan på plats medan de längre ner ligger horisontellt för att hålla ihop sidorna. Även kistformen kan här då nämnas. Kortsidorna har varit räta medan långsidorna har lutat in mot botten. Detta påminner om en vagngrav, vognfadingsgrav på danska. En intressant observation från detta fält. Utöver dessa nitfynd framkom det en del fynd inne i kistan, bland annat en kniv, två spinnehjul, en fårsax, en nyckel, en cylinder i järn och en polerad kvartssten som måste legat på bröstet på den begravda. De flesta andra fynd låg inne i den centrala profilbänken. Detta borde innebära att förmålen suttit i bältet eller legat kring midjan på den avlidne. I tillägg till detta framkom det också ett klebbersteinskar som var helt intakt. Det hade en diameter på ca 20 cm och låg uppe jämte huvudet på den begravda. Dessa fynd visar att det troligen var en kvinna som här blivit begravd. Denna struktur grävdes i mekaniska lager och en profilbänk sparades centralt. När profilen tecknats och prover tagits ut togs även bänken ned.

Klebbersteinskar från flatmarksgrav. Fotograf: Jakob Kile-Vesik

Flera föremål från flatmarksgrav. Fotograf: Magnus Tangen

Profil av flatmarksgrav. Fotograf: Aleksi Pienimäki

Rekonstruktion av vagnsgrav. Bild från Nationalmuseet i Köpenhamn.

Nu har även de stora lagren som utgjort botten på de bortplöjda gravhögarna undersökts. De gav ett större resultat än vi hade förväntat oss. Stora mängder bränt ben och en hel del keramik dök upp inom lagren och ett litet antal andra fynd såsom spinnehjul, två delar av betsel, en pärla av blått glas, benkammar och nitar. Under högarna dök det även upp andra strukturer. Främst mindre nedgrävningar med lite ben i sig. Om detta är primära gravar knutna till högen eller om de legat på platsen långt innan högarna byggdes är än så länge osäkert. De påminner om strukturer vi har utanför högarna och därmed är det möjligt att de legat på fältet redan innan högen kom på plats. Dessa stora lager undersöktes genom att schakt grävdes igenom dem och profilerna tecknades och prover togs ut. De resterande massorna grävdes sedan bort och allt sållades.

Överplöjd gravhög under utgrävning. Fotograf: Karin Lindboe

Överplöjd gravhög under utgrävning. Fotograf: Magnus Tangen

Del av betsel i kopparlegering. Fotograf: Magnus Tangen

Gällande kontexter liggande mellan högarna och nere på den sydöstra delen av fältet var det flera strukturer som var väldigt otydliga då deras fyllmaterial var snarlik med den fina sand som låg här naturligt. De dök upp framför oss på regniga dagar då bränt ben spolades fram och låg och glänste emot oss då solen kom fram. Andra påträffades enbart pågrund av att de hade en del större sten i fyllmassan och det ligger ingen sten här naturligt. En av dessa strukturer var en brandgrop med det absolut största benmaterialet vi haft i någon struktur. I en liten koncentration jämte en sten låg 4,2 kg med bränt ben. Det är mycket mer än vad som påträffats i de andra gravkontexterna.

Bensamling intill sten i mindre struktur. Fotograf: Aleksi Pienimäki

Naturligtvis har vi även ett flertal andra strukturer som ej passar in i gravkategorin. Utöver en del hålvägar som påpekades i förra inlägget här på Norark så har det dykt upp en del andra vanliga boplatsspår. Dessa inkluderar två kokgropar, tre stolphål, två avfallsgropar och 14 nedgrävningar. De flesta av dessa strukturer ligger till väster på fältet. Det går dock inte att placera dessa strukturer i någon form av system. Det är troligt att det väster om fältet legat en bosättning av någon typ och att hålvägarna leder från denna bosättning, via gravarna och ned mot vattnet i öster. Detta stärks av att tidigare undersökning väster om Bjørnstadveien påträffade stora mängder bosättningsspår.

Ytterligare ett element som måste påpekas är en yta som ligger centralt på den östra delen av fältet. Här låg ett större lag på ca 8×6 meter. Det såg ut som ett kokstenslag vid första anblick, svart och fyllt av kol och skörbränd sten. Vid undersökning framkom en typ av kanal i botten fylld med en fet organisk substans. Tankarna drogs mot en mila av något slag eller i alla fall produktion. En bit bort från från detta lager ligger också en större struktur med vad som liknar ugnsfoder i sig. Här återfanns också flera bitar av ett okänt material som var väldigt lätt och poröst och som tidigare uppmärksammats i förbindelse med tjärmilor. Det verkar här ligga en typ av produktionsområde och dateringar och analyser härifrån får berätta mer för oss om vad som här försigått.

Gällande forskningsresultaten från detta fält har vi nu en känsla av att det är benen som kommer markera sig. Vi har en del fina fynd men det är ej troligt att de kommer sticka ut när resultaten gås igenom. Likadant är det svårt att tala om gravkonstruktion och ritual när vi bara har botten av strukturer och så mycket är förstört. Vi kan bara påpeka typ av gravkontext. Dock så har vi samlat på oss ett benmaterial som vida överskrider det vi förväntade oss att finna. Analyser av detta material kan ge mycket spännande information om gravfältet och dess uppbyggnad. Förbränningrad, art, ålder och möjligen kön är några element som kommer bli intressanta att diskuttera i förbindelse med den osteologiska analysen. De tidigare undersökningarna av gravfältet på Bjørnstad har ca 50 % begravda kvinnor och det ska bli intressant att se om den fördelningen kommer kvarstå. En sak som dock är självklar är att denna undersökning vidare stärkt den redan tidigare starka fornlämningsmiljön kring Tune- och Vestvannet och längs Raet i Østfold.

Då så, tre veckor kvar. Förhoppningsvis får vi inga större överaskningar och avslutning av fältet går som det ska. Det finns dock fortfarande en överhängande chans att det dyker upp en grav eller två så vi pustar inte ut riktigt än.

Väl mött.