Søkeresultater for: Østfold

Berby, en neolittisk boplass i Østfold

Sommeren 2017 ble det gjort funn av slått flint på en avtorvet flate i et sandtak på Berby, ved Iddefjorden i Halden kommune. Lokaliteten ligger så nært Svenskegrensa som det går an å komme, og er omkranset av Sverige på tre av fire sider. Det var allerede registrert en boplass fra steinalder (Røsholtene) i området, […]


Bosättningsspår i Østfoldleran.

Nu har den andra veckan på Gjølsjøødegården i Østfold dragit igång. Vi blir under måndagen färdiga med den maskinella avbaningen av fältet och den regelrätta undersökningen kör nu igång. Fältet som ligger på närmare 3000 m2 har den beryktade Østfoldsleran som undergrund och detta gjorde alla våra strukturer väldigt svåra att se vid den första […]


Senmesolittisk brytningstid i Råde

Kulturhistorisk museum er godt i gang med et mindre steinalderprosjekt i Råde. Lokaliteten ligger i et lite skogsområde på Karlshus, og ser ut til å ha vært et yndet sted å oppholde seg også for 6-7000 år siden siden. Kystnær fortid På den tiden ville havnivået ha vært mellom 40 og 50 meter høyere enn […]


Det store gravminneprosjektet

Gravminner går som en rød tråd gjennom prosjektet E18 Retvet-Vinterbro i Ås og Nordre Follo i Viken, og i løpet av to feltsesonger skal Kulturhistorisk museum undersøke rundt 15 gravminner, hovedsakelig fra jernalder. Sesongen 2021 har vi undersøkt en stor gravhaug på Bernhus i Nordre Follo, i tillegg til flere mindre branngraver og restene etter […]


Sagaen om Ringstadåsen – Kapittel 1

I forbindelse med boligutbygging på Ringstadåsen i Fredrikstad utførte arkeologer fra Kulturhistorisk museum i perioden 4. mai – 15. juni en utgravning av det som i utgangspunktet skulle være en boplass fra eldre steinalder. Vi fant rike spor etter aktivitet fra steinalderen, men det skulle også vise seg at Ringstadåsen har vært et ettertraktet sted […]


Et kokegropfelt i bronsealderens landskap

På Lund Store, Onsøy, Fredrikstad i Østfold undersøkte Kulturhistorisk museum i 2018 en liten lokalitet med kokegroper, udekorert keramikk, en slipt bergartsøks og spredte flintavslag. Utgravningen ble gjort i forbindelse med utvidelse av Onsøy Pukkverk. Boplassen var registrert som en steinalderboplass, men etter endt utgraving viser den seg å ha vært i bruk i bronsealder. […]


Bronsealderhusene på Opstad

På Opstad i Sarpsborg, Østfold ligger et av landets største førkristne gravfelt. Utgravninger har vist at feltet ble tatt i bruk tidlig i bronsealderen (1700–500 f.Kr.) og at det ble benyttet langt inn i jernalderen. Tidligere er det også funnet hus og åkre på Opstad med dateringer tilbake til 800-tallet f.Kr. I høst har arkeologer […]


Tre graver tett i tett

Innenfor et svært lite utgravingsfelt i et rikt kulturmiljø ble det avdekket tre graver fra førromersk jernalder. Høsten 2017 gjennomførte Kulturhistorisk museum en liten arkeologisk undersøkelse ved Vestfossen i Øvre Eiker kommune, Buskerud. Undersøkelsen fant sted fordi det skulle bygges en garasje på stedet. Undersøkelsesstedet ligger på høydedraget Nordbyhaugen mellom Hokksund og Fiskumvannet og på […]


Avgrensning av kulturminner i dyrkamark

– en sammenligning mellom maskinell prøvesjakting og storskala georadarkartlegging NTNU Vitenskapsmuseet og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) fikk i 2017 tildelt Forsknings- og utviklingsmidler fra Riksantikvaren for et felles prosjekt med tittelen «Avgrensning av arkeologiske kulturminner i dyrka mark». Målet med prosjektet var å undersøke anvendelighet og presisjon av storskala geofysisk kartlegging, samt å sammenligne […]