Utgravingsprosjekt Værn, Sarpsborg kommune

Gravhögen är historia.

15.06.16
Sydöstra kvadranten. Dyrkningslag i botten och ovanliggande större sten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Under de sista fyra veckorna har vi arbetat med att undersöka en gravhög belägen vid Værn i utkanten av Sarpsborg. Området ska nu användas till omsorgsbostäder och i och med det så var det dags för denna hög att grävas ut, dokumenteras och tas bort. Det rörde sig här om en ensamtliggande hög men både sydöst och nordöst om högen så ligger flera gravfält och andra ensamma gravminnen. Det har även under årens lopp grävts ut flertalet gravhögar i närområdet så det rör sig här om en trakt med ett mycket rikt kulturlandskap. Högen ligger högt upp på raet som här löper med väldigt fin utsikt ner mot vattnet som rann nedanför i söder. Området från raet mot Skjebergkilen och Skjeberg kyrka är ett av Østfolds viktigaste kulturlandskap.

Utgrävningen av högen skedde delvis förhand och delvis med maskin. Högen avtorvades och dess säkerhetszon avbanandes med maskin. Sedan rensades vi toppen av högen förhand innan vi tog in drönare och fotostång för att ta översiktsbilder samt bilder till fotogrammetri. Vi grävde sedan ut två stycken motstående kvadranter av högen förhand och dokumenterade dess profiler, vi grävde mekaniska lager men stoppade om ett fyllskifte påträffades. De kvarvarande kvadranterna togs med maskin innan botten av högen rensades för att se efter eventuella strukturer belägna under högen. Vi hade med oss metalldetektor i fält och den användes flitigt mellan varje lag vi undersökte och allt av arkeologisk och icke-arkeologisk innebörd mättes in med GPS. För att besvara våra sista frågor så tog vi även ut ett stort antal prover. Makro/kol, pollen, osteologi och mikromorfologi ska sammarbeta för att totalt reda ut vad som här försigått. Vi använde oss på detta fältet av digital dokumentation och profilteckningar och strukturbeskrivningar genomfördes på iPad. Fotogrammetri var även det en viktig del av dokumentationsprocessen.

Då över till något lite mer spännande: Gravminnet isig. Högen hade en diameter på nästan 9,5 m men efter utgrävning så verkar stenpackningen täcka en yta med en diameter på 8,5 m. Utanför denna packning är det bara jordmassor som sträcker sig lite längre. Högens höjd låg på ca 70 cm. Röset var uppbyggt av flera konstruktionselement. I utkanten av stenpackningen låg en kantkedja av större stenar som hade en storlek på upp emot 50 cm i diameter. Centralt i röset låg också större stenar samlade till något som kan liknas vid ett kärnröse. Även dessa stenar var ca 50 cm i diameter och de täckte en yta med en diameter på ca 4,5 m. Detta kärnröse var ca 45 cm högt. Ovan allt detta låg sedan en väldigt tät packning med mindre sten, 10-20 cm i diameter. Allt var även blandat med packad jord. Den massan som låg ovan kärnröset och ut över högen var betydligt mer humös och fet än den grusiga centrala massan. I en av kvadranterna som vi grävde förhand såg det nästan ut som om man försökt skapa flera koncentriska cirklar med större sten i botten på röset men det var svårt att iaktta i de andra kvadranterna och var därmed ett något osäkert konstruktionselement.

Vi ser inga spår av plundring i högen. Ingen försänkning är synlig på toppen och stenpackningen verkar vara intakt och orörd. Högen är dock lite påverkad i norr av modern aktivitet. Mer om det längre ned.

Under själva högen påträffade vi sedan ett väldigt mörkt, fett lager som vi först trodde var en del av högens konstruktion men det visade sig att det troligen var en del av ett äldre kultur-/dyrkningslag som legat på platsen innan högen kommit till. Det sträckte sig utanför högen och innehöll flera bitar med bearbetad kvarts och flinta. Laget var ca 20 cm tjockt på sitt tjockaste och verkar täcka en yta på närmare 10×11 m. När laget grävdes bort så framkom det båda i och under det ardspår som visar till en tidigare odling. Dessa varierade i längd mellan ca 30 cm och 1,2 m. Bredden på dem låg omkring 5 cm och deras djup låg på ca 3 cm. De varierade i riktning som tillhör vanligheten med denna typen av strukturer men de flesta låg orienterade i en nordnordöst – sydsydvästlig riktning. De påträffades främst under röset men detta beror troligen på att det var här undergrunden finrensades av oss och ej grävdes med maskin. De har förmodligen legat under hela den yta som täcktes av kulturlaget.

Vidare så låg det precis i utkanten av högens västra sida ett dike som låg under högens fyllmassor. Vi trodde först att det kanske kunde röra sig om en kantdike men då det i dess södra ände avviker från högens cirkulära form så är det ej troligt. Det är dock möjligt att det rör sig om en dränering eller liknande grävd då marken odlades före röset kom till platsen. Diket har en bra orientering för detta då det ligger i markens fallriktning.

Två osäkra nedgrävningar låg även precis norr om röset. De gav dock inga indikationer på från vilken tid de kom eller vad deras syfte var. Möjligen kan framtida analyser berätta mer om dem men det är ej troligt att de har haft någon större innebörd för graven isig eller ritualen knuten till den. Deras fyllmassor och placering verkar mer knuta dem till modern aktivitet i området.

På rösets norra kant ligger det en även stor modern störning. Det har omtalats i tidigare källor att det legat en blomsterrabatt på röset. Denna såg vi ej spår av när vi kom till platsen men det är nog den vi här fann vid utgrävningen. Det rör en yta på en storlek av 2×2,6 m. Man har här grävts sig rakt ned genom rösets yttre kant och därmed tagit med sig kantkedjan som här en gång legat. Utöver detta har troligen denna nedgrävning ej påverkat högen så mycket. Nedgrävningen var fylld av en fet humös massa och en del moderna fynd såsom porslin och tegel.

När vi talar om moderna ting så måste det även nämnas att vi i säkerhetszonen sett spår av flera moderna företeelser. Det går diken, dräneringar och rör kors och tvärs på ytan men alla respekterar högen och håller sig i dess utkant. Det är tydligt att det stått flera hus i närheten av högen men att de nu är borta. Husgrunder kan fortfarande ses i dess närhet.

Gällande fynd från högen så framkom det tyvärr ej så mycket. Utöver de flint- och kvartsfynd från laget under röset så kom det bara lite slagg i utkanten av rösets västra del. Dock så framkom det relativt mycket bränt ben. Det låg samlat i det laget av jord som täckte kärnröset. En hel del låg samlat i en koncentration men små fragment påträffades spritt i hel laget då det undersöktes. Analyser av dessa ben ska bli mycket spännande då de kan avslöja mycket om den som här är gravlagd. Att det är kremationsgravar är uppenbart men frågan är om det kan röra sig om flera individer då benfragmenten låg så utspridda.

Det var det vi hade att meddela än så länge. Ett relativt kort fält där ett spännande röse har dokumenterats. Vi får återvända vid ett senare tillfälle med ytterligare ett inlägg när vi fått in flera analyser. Det ska bli väldigt intressant att se vad osteologin har att berätta om de benfragment som framkom under denna undersökning och vad vi får för datering av röse och kultur-/dyrkningslag är väldigt spännande.

Väl mött!

Röset efter avtorvning och rensning. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Röset efter avtorvning och rensning. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Foto av röset taget med drone. Foto: Magne Samdal, KHM

Foto av röset taget med drone. Foto: Magne Samdal, KHM

Sydöstra kvadranten. Dyrkningslag i botten och ovanliggande större sten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Sydöstra kvadranten. Dyrkningslag i botten och ovanliggande större sten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Nordvästra kvadranten. Dyrkningslag i botten och ovanliggande större sten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Nordvästra kvadranten. Dyrkningslag i botten och ovanliggande större sten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Ardspår under dyrkingslag i sydöstra kvadranten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Ardspår under dyrkingslag i sydöstra kvadranten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Sydvänd profil i sydöstra kvadranten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Sydvänd profil i sydöstra kvadranten. Foto: Kristine Ledsten, KHM

Avslutande översiktsbild av kantkedja. Foto: Jakob Kile-Vesik, KHM

Avslutande översiktsbild av kantkedja. Foto: Jakob Kile-Vesik, KHM


Kommentarer


rolf johansen
30.06.2016

Hei igjen!

Jeg var der og fotograferte for lokalavisa: Sarpsborg Arbeiderblad.

Veldig interessant lesing dette! Send meg gjerne flere opplysninger når tiden er inne, til bruk for lokalavisa. Så får vi opp interessen for denne delen av kulturhistorien.

 

Hilssen Rolf Johansen

 

 

Rolf Johansen
19.09.2016

Er alder klar mht beinrestene?

Jakob Kile-Vesik
19.09.2016

Nej, inte än. Dateringarna är sända men vi har ej fått analysen än. Vi väntar med spänning.

Bjørn Tveter
22.02.2018

Nå må vel dateringene være ferdig analysert?

Jakob Kile-Vesik
23.02.2018

Benen som påträffades analyserades till människa och hund och människan var 35 år eller äldre. Dateringen placerar högen och dyrkningslaget i yngre bronsåldern medan ardspåren under allt har fått en äldre bronsåldersdatering. Högen daterades till 895 till 765 f.Kr. om man slår samman dateringarna.