Utgravingsprosjekt Tanangerveien

Nytt fra Tanangervegen

15.07.15
Av Redaksjonen
Situasjonen med den funnførende flaten nærmest kamera som fortsetter under flygesand og strandvoll.

De siste ukene vil nok forbipasserende ha merket at vi har åpnet et nytt område like ved Tanangervegen, og som forventet avdekker vi også her spennende strukturer. Området er det nest siste som skal åpnes denne sesongen, der det aller siste området skal åpnes i uke 31. Under registreringene som ble gjennomført her i 2011 ble det påvist bosetningsspor og spor etter tidlig jordbruk, noe som bekreftes ved våre undersøkelser. Ut fra hva vi har så langt håper vi på å kunne påvise hus konstruksjoner av den toskipede typen, med tilhørende jordbruksområder representert med veldig tydelige ardspor og eldre dyrkingslag. Dateringen på aktiviteten i området anslår vi er overgangen mellom steinalder og bronsealder ca. 1800 f.Kr. Vi er i en tidlig fase i dette området hvor vi for øyeblikket har fokus på å få kartfestet alle strukturer gjennom innmåling.

Oversiktsbilde det nyåpnede felt 5. Bildet er tatt not NV

Oversiktsbilde det nyåpnede felt 5.
Bildet er tatt not NV

Situasjonen med den funnførende flaten nærmest kamera som fortsetter under flygesand og strandvoll.

Situasjonen med den funnførende flaten nærmest kamera som fortsetter under flygesand og strandvoll.

Samtidig som nye områder åpnes så fortsetter arbeidet på områdene vi startet med denne sesongen, og det viser seg at de inneholder noe mer enn hva vi først antok. I det ene hjørnet på felt 1 ble vi først oppmerksomme på en grop som inneholdt en god del flint. Da vi skulle undersøke denne nærmere viste det seg at den representerer et større lag som delvis er dekket av flyvesand. Tykkelsen på flygesandslaget varierer fra nesten ingenting til ca. 20 cm.

Kulturlaget avdekket i sjakten under flygesand og strandvoll. Sett fra nord.

Kulturlaget avdekket i sjakten under flygesand og strandvoll. Sett fra nord.

Kulturlaget i profilen i prøveruten

Kulturlaget i profilen i prøveruten

Vi renset frem deler av laget og gravde en prøverute. Det vi avdekket var et ca. 20 cm tykt kulturlag bestående av store mengder flint, brente hasselnøtt skall og brente bein. I tillegg fant vi en relativt stor bit rød oker. Laget er veldig kompakt og hardt å grave, noe som gjør det vanskelig å behandle det skjøre beinmaterialet på en god måte. Dateringen av denne lokaliteten er foreløpig gjort ut i fra et generelt inntrykk fra funnmaterialet, i tillegg til strandlinjekurver. Laget ligger ca. 9- 9,5 m.o.h, og i skjæringspunktet til en strandvoll som går over feltet. Ved å grave en grøft gjennom vollen kan vi se at deler av laget er vasket vekk av strandfoskyvnings prosessen. Det er derfor rimelig å anta at alderen på lokaliteten er ca. 6500-4000 f.Kr. siste del av eldre steinalder.

Diverse kjerner, en bor og noen mikroflekker fra prøveruten

Diverse kjerner, en bor og noen mikroflekker fra prøveruten

En støøre okerklump med kraftig dyp rødfarge funnet i prøveruten

En større okerklump med kraftig dyp rødfarge funnet i prøveruten

To flekker slått fra samme blokk ble funnet i prøveruten vi gravde.

To flekker slått fra samme blokk ble funnet i prøveruten vi gravde.

Brente bein fra kulturlaget

Brente bein fra kulturlaget

Informasjonspotensialet i denne typen kulturlag er meget stort, og når vi i tillegg har et såpass rikt beinmaterialet i massene øker potensialet. Foreløpig har vi bare gravd en testrute på 50×50 cm med en dybde på ca. 20 cm. Noe som har gitt oss i overkant av 400 gjenstandsfunn, i tillegg til en god del brente bein.

Vi går en spennende tid i møte når vi nå skal avdekke laget i sin helhet og etter hvert grave frem det som uten tvil er et meget interessant aktivitetsområde. Om laget er en del av en større lokalitet, eller om det representerer et gulvlag eller en mødding gjenstår å se. Vi gleder oss i alle fall til fortsettelsen.


Kommentarer


Tor Erik Hansen
15.07.2015

Der dere graver i dag er ikke hundre meter fra et helt spesielt funn som ble gjort i 1931.Funnet er ikke veldig kjent. Se hjemmesiden vår her: http://www.solahistorielag.no/cmsmadesim/index.php?page=Steinaldermennesket-Liv-og-dod

Krister Eilertsen
19.07.2015

Hei Tor Eirik
vi var faktisk klar over dette spesielle og spennende funnet, men hadde ikke lest artikkelen på hjemmesiden ders før. den var spennende, så takk for linken! På grunn av denne spesielle massegraven så er vi selfølgelig obs på dette når vi graver. Foreløpig så har vi ikke kommet over noe som ligner, men det er et veldig spennende området. Så gleder oss til fortsettelsen!