Utgravingsprosjekt Stutøy

Pressebesøk og en regnfull feltinnspurt

01.10.18
Faretruende mørke skyer bak arkeologene. Foto: Ester Hofman - van de Lagemaat

Feltarbeidet på Stutøy ble avsluttet 24. august, og vi har vært inne i varmen på kontoret i en drøy måned allerede. De siste par ukene i felt skiftet det fine sommerværet over mot regn, med påfølgende mer krevende arbeidsforhold, men vi kom godt i mål med undersøkelsen for det.

Vannet trenger seg på arkeologene som graver på den største av steinalderboplassene. Foto: Sigrid Alræk Dugstad.

Etterarbeidet er godt i gang

Arbeidet med å samle sammen trådene fra felt er nå godt i gang. Totalt ble det undersøkt 200 kvadratmetersruter med steinalderlag, i inntil tre nivåer. Omtrent tre fjerdedeler av rutene tilhører den største av steinalderboplassene, mens de resterende rutene tilhører tre mindre aktivitetsflater 50 meter lengre mot øst. Vi er i gang med å gå gjennom alt av funn fra disse flatene nå, og skiller dem etter materiale og gjenstandstyper i Musit, den landsdekkende gjenstandsdatabasen. Det totale antall funn er enda uvisst, men vi kan anta at det blir liggende rundt et par tusen.

I tillegg til steinalderboplassene ble det undersøkt en rekke anlegg og strukturer knyttet til senere aktivitet i området, og antageligvis er disse fra bronsealder (1800-500 f.Kr) og jernalder (500 f.Kr-1030 e.Kr.). Totalt ble det registrert og undersøkt 40 ulike anlegg, som blant annet består av 21 kokegroper og ildsteder. Det ble også undersøkt tre steinlegginger tett på den største steinalderboplassen og en røys beliggende mer for seg selv. Røysen er foreløpig tolket som en rydningsrøys, hvor steiner har blitt kastet sammen inntil naturlige bergknauser og jordfaste steiner.  Det ble gjort få funn i tilknytning til røysen, dette gjelder også for steinleggingene og vi er derfor enda noe usikre på tolkningen av sistnevnte kategori.

Under feltarbeidet ble det tatt jordprøver fra brorparten av anleggene. Nå er prosessen i gang med å velge ut hvilke anlegg vi vil analysere nærmere, og også få 14C-datert. Det ble også tatt ut jordprøver fra enkelte av steinalderlagene, som forhåpentligvis også inneholder daterbart materiale. Tiden vil vise!

Botanikerne fra Arkeologisk museum er ute for å ta prøver. Foto: Solveig Sølna Rødsdalen.

Besøk helt på tampen

Mot slutten av utgravingen inviterte vi ansatte i Karmøy kommune på omvisning i felt. Karmøy kommune er også tiltakshaver for utgravingsprosjektet. Det var en svært engasjert gjeng som møtte opp i striregn. Før omvisningen i felt fikk de en innføring i norsk steinalder inne på brakkeriggen. Til tross for at de oppmøtte var ganske gjennomvåte da omvisningen var omme, ble de svært interesserte og ga gode tilbakemeldinger.

Våte men fornøyde kommuneansatte vises rundt i felt. Foto: Solveig Sølna Rødsdalen.

På tampen fikk vi også et hyggelig besøk av Haugesunds avis. Journalist og fotograf ble velvillig guidet rundt mellom ruter og anlegg, og fikk ta og føle på gjenstander som har ligget urørt under jorda i tusenvis av år. Besøket resulterte i en større avisartikkel som kan leses her:

https://www.h-avis.no/nyheter/karmoy/naringsliv/arkeologene-pa-stutoy-vandaler-har-vart-pa-ferde/s/5-62-672240