Utgravingsprosjekt Sømmevågen

Fiskekrok fra lokalitet 8 i Sømmevågen

18.09.14
Av Redaksjonen

I Sømmevågen er bevaringsforholdene for bein svært gode, og gjennom hele utgravingen har vi funnet forholdsvis store mengder dyrebein. Disse har hovedsakelig vært ubrente, og både ut fra konteksten de ligger i og beinas art (knokler, ledd, kjever o.l.) er de tolket som slakteavfall.

Til vår store overraskelse har vi funnet svært få sikre redskaper i bein. For et par dager siden ble det imidlertid funnet en ca. 1,5cm stor fiskekrok. Den har trolig vært noe lengre siden den har bruddskader i både spissen og stammen. Kroken er laget av et ovalt beinstykke som er gjennomhullet i nedre del, og skåret til slik at en har fått to motstående fliker mellom krokspissen og stammen. I nedre del av stammen er det laget et surringshakk. På dette eksemplaret har stammen trolig vært noe lengre enn krokspissen.

Fra opprensingen av kulturlaget på lokalitet 8.

Fra opprensingen av kulturlaget på lokalitet 8.

Fiskekroken ble funnet i et kulturlag som inneholder både brente og ubrente bein. Blant annet er det funnet en del brente fiskebein. Laget er forholdsvis tynt (jevnt over 5-10cm), og så langt er det ikke påvist sikre strukturer i eller under laget. Foreløpig ser det derfor ut til at kulturlaget trolig skal oppfattes som en mødding fremfor en boplassflate. Funnmaterialet, bl.a. mikroflekker og koniske kjerner, antyder at laget er avsatt i seinmesolitikum. Vi har heller ikke funnet tidligneolittiske elementer som A-piler, sylindriske kjerner og rhyolitt i laget, slik tilfellet er ved de andre lokalitetene i Sømmevågen.

Dette er den første fiskekroken fra Sømmevågen, men vi skal ikke se bort fra at det kan finnes deler av kroker og andre redskaper blant de mange små beinfragmentene som er samlet inn i løpet av sesongen.