Utgravingsprosjekt Sola Sentrum

Flotte funn og flere bruksfaser

30.06.17
Et artig funn. Her ser vi en fossil av en kråkebolle som har lagt seg rundt en flintknoll. Funnet på lokalitet A3.

De siste ukenes graving har avdekket flere flotte gjenstandsfunn som også forteller en historie om at området har vært besøkt ved flere anledninger og tidsperioder i forhistorien.

Typisk arbeidssituasjon. Jordmassene spyles og flinten kommer til syne.

Områdene som er arbeidet med i det siste er Lokalitet C og A3, i tillegg har vi fått gravd en hel del på lokaliteten vi kaller A1 (se oversiktsbildet). Den minste lokaliteten A2 er påbegynt, men her gjenstår enda litt arbeid før vi kan si så mye om den.

Mosaikken viser fire aktuelle flater som skal undersøkes. etter avdekkingen fremstår disse flatene som naturlige flater mellom de fremtredende bergryggene.

Når vi startet her på Sola så var målet å avdekke aktivitetslag og boplasser fra eldre steinalder. Det har vi også gjort, men i tillegg gjort funn som tyder på at i alle fall to av de fire boplassene også er besøkt i yngre steinalder/bronsealder.

Fra besøkene fra eldre steinalder finner vi store mengder avfall fra produksjon av redskaper i flint. Blant avfallet gjør vi også enkeltfunn av hele eller ødelagte redskaper. Pilspisser, skrapere og bor er blant de redskapene som dukker opp. Derimot er det er stort antall mikroflekker og smalflekker som dominerer. Smal- og mikroflekker er tynne små jevnt utformede skarpe biter i flint som det krevde mye kunnskap og høy teknologisk innsikt for å kunne produsere. Flekkene ble brukt som innsatser i piler eller kniver for å lage skarpe egger. I tillegg til redskaper i flint gjør vi også noe funn produsert av andre råstoff. Vi ha blant annet gjort funn av økser og meisler i grønnstein og en del av de nevne flekkene er laget av bergkrystall.

Flott kjerne i flint, og mikroflekker som er slått av en tilsvarende kjerne. En mikroflekke i bergkrystall synes helt til høyre.

En meisel i grønnstein, to pilspisser og en skraper i flint. Funnet på lokalitet A1.

Funn av fragmentet av en dolk laget av flint avslører at området har vært besøkt i slutten av steinalder og kanskje også noe inn i steinalderen, ca. 1800 f.Kr. Flere skrapere og mindre fragmenter av keramikk bekrefter besøkene fra denne perioden. Hovedvekten av funnene fra denne perioden er gjort på lokalitetsflaten merket A3, men også noe på lokalitet C. på Lokalitet C har vi også avdekket en større steinpakning som foreløpig har en ukjent funksjon. Sannsynligvis har dette vært til produksjon eller bearbeiding av et organisk produkt som vi ikke finner rester av. Denne gropen vil det bli tatt flere naturvitenskapelige prøver av, og svaret vil vi forhåpentligvis få ved analyser av disse.

Fragment av flintdolk funnet på lokalitet A3.

Tre skrapere i flint funnet på lokalitet A3.

Vi går snart inn i den siste fasen av undersøkelsen, noe som innebærer å fullføre gravingen av de lagene og strukturene vi har avdekket. I tillegg vil utvide feltene der det er nødvendig for å få med oss alle hovedkonsentrasjonene med gjenstandsfunn. Det som er helt sikkert er at lokalitetene gir et godt grunnlag for analyser av både teknologi og landskapsutnyttelse. Så håper vi selvfølgelig på flere praktfunn.