Utgravingsprosjekt Rv. 555 Sotrasambandet

En basisboplass på Bildøy?

31.05.17

Lokalitet 13 tilhører delområdet Bildøy vest. Registreringen avgrenset lokaliteten til ca 1200 m2. Dermed er lok. 13 den desidert største av Sotrasambandets lokaliteter. Funn ble påvist mellom 9 og 18 meter over dagens havnivå. Dette tyder på en langvarig bosetning gjennom hele steinalderen. Tykke, svarte, funnførende lag var til stede i flere av prøvestikkene.

I første omgang av utgravingen på lok. 13 har vi satt ut flere lengre sjakter i hovedsak basert på topografi. Deretter ble det satt i gang en systematisk prøvegraving av kvadranter. Dette vil gi oss et bedre grep om funnenes romslige utbredelse og gi en innsikt i funnvariasjonen i ulike deler av lokaliteten.  Vi vil også få et klarere inntrykk av lagdelingen, d.v.s. de stratigrafiske forholdene på lokaliteten, og hvor dypt funnene ligger. Eventuell påvirkning etter moderne aktivitet blir også belyst. Dette er et pågående arbeid, men vi har allerede fått konstatert et kullholdig lag med mye skjørbrent stein som dukker opp rett under torven. Laget er opptil 60 cm tykt og er mest fremtredende på ca. 12 meter over havet, noe som sammenfaller med tapes maksimum* i området. Råmaterialet er variert, men kvarts og kvartsitt dominerer, dernest flint. Mikroflekkteknikk og bipolar teknikk er knyttet til dette området. Det er funnet flere små skrapere, samt et lite fiskesøkke. Høyere oppe i terrenget, fra ca. 14 m.o.h., er kulturlagene ikke like tydelige og funnmaterialet domineres av flint. Noen av funnene er diagnostiske for tidligmesolitikum. I den nederste delen av lokaliteten er vi så vidt kommet i gang med gravingen. Funnmaterialet her har så langt vært av en annen karakter, med blant annet et fragment av en skiferspiss og en god del rhyolitt.

Fiskesøkke

Et viktig resultat er at kulturlagene virker å være lite påvirket av moderne aktivitet, som for eksempel pløying. Det er ikke utenkelig at vi støter på moderne forstyrrelser etter hvert som vi fortsetter å undersøke lokaliteten.  Potensialet er likevel stort for at romslig og stratigrafisk informasjon kommer til å gi verdifull informasjon om utnyttelsen av området for ca. 6000 år siden.

*Midt i eldre steinalder steg havet sakta opp omkring 10 m etter at det hadde sunket jevnt siden istiden. Den hendelsen kallas Tapes-transgresjonen. Tapes maksimum betegner det høyeste havsnivået nådd.