Utgravingsprosjekt Rv. 555 Sotrasambandet

Fiskesøkkelaget dateres

18.07.17

Det er alltid tilfredsstillende å få en datering som virker å stemme overens med forforståelsen! Dette har nå skjedd på lok 13 der vi før ferien sendte inn en prøve til datering fra et lag som blant annet karakteriseres av en god del fiskesøkker i forskjellige utforminger.

På lok 13 har to lange sjakter blitt gravd tvers gjennom den sentrale delen av utgravningsområdet. Sjakten som er orientert nord-sør er 29 meter lang og todelt. Den blir krysset av en 16 meter lang sjakt som er orientert øst-vest. Den nord-sørlige sjakten ligger 13 m o.h. i sør og 9 m o.h. i nord og er definert av to separate funnkonsentrasjoner. Den ene funnkonsentrasjonen ligger mellom ca. 12-13 m o.h. og den andre ligger ca. 11 m o.h. Funnkonsentrasjonenes innhold skiller seg fra hverandre (se også her).

Dessverre har den lavereliggende funnkonsentrasjonen – med funn av bl.a. skiferspisser, små skrapere og sylindriske kjerner i flint og rhyolitt – vist seg å være mer forstyret enn hva man trodde tidligere i utgravingen. Tre moderne nedgravninger er påtruffet i dette området. Disse moderne forstyrrelsene kan i stor grad ha påvirket eventuelle forhistoriske strukturer. Det virker imidlertid som om funnene generelt sett ligger i sammenheng med det faktiske deponeringsområdet.

Mer lovende er da den andre funnkonsentrasjonen.  Her ligger funnene i sammenheng med et kullsvart, steinrikt lag. Området er forstyrret i nord av en moderne nedgraving, men det er bevart i en lengde på ca 4 m i sør. I sør er det svarte laget avsatt mot et marint gruslag. Dette viser ytterligere at denne delen av lokaliteten er relativt uforstyrret.  Det svarte laget kommer tydelig frem ca. 30 cm under torven og det består av fin, siltholdig, svart sand og på det tykkeste er laget ca. 30 cm. Mellom dette svarte laget og torven er det et brunt, svært funnrikt og humusholdig lag. Det er mulig at det reelle aktivitetshorisonten har ligget i det humusholdige laget. Det svarte laget kan representere en anrikning av finkornet materiale (kull og fin sand) fra laget over.

Selv om mesteparten av funnene ligger i det humusholdige laget, vil funnene likevel ha romlig sammenheng med det svarte laget. Samtlige åtte fiskesøkker funnet så langt er funnet innenfor dette området med det svarte laget strekker seg 5 til 6 meter, altså innenfor en knapt 3 m2 stor overflate! Funnmaterialet ellers er knyttet til regulær mikroflekketeknikk, i stor grad i flint, men også i kvartsitt. I samme område er det mindre variasjon i råmateriale. Dette skiller dette området fra den lavereliggende funnkonsentrasjonen i nord. Knyttet til laget er også en del små brente beinfragmenter og hasselnøttskall. Dateringen av et hasselnøttskall fra bunnen av det svarte laget har gitt en datering til 5970 +/-30 ukal BP (4861 +/-44 kal BC), dvs. til senmesolitikum.