Utgravingsprosjekt Rugtvedt-Roverud

Nye utgravninger i gamle trakter!

07.08.17
Rugtvedt-Roverud 2 sett mot nord. Dronebilde: Steinar Kristensen, KHM.

I forbindelse med etablering av næring og serviceområde undersøkte Kulturhistorisk museum denne sommeren  to steinalderlokaliteter på Rugtvedt i Bamble kommune, Telemark. De to lokalitetene, R1 og R2, ligger mellom 56 og 62 meter over dagens havnivå, hvilket tilsier en strandlinjedatering til tidsrommet 8000-7700 f.kr, dvs. til mellommesolitikum (8200-6400 f. Kr).

Da R1 og R2 var bebodd for nesten 10 000 år siden så landskapet i Bamble helt annerledes ut enn i dag. Områder som i dag er tørt land med knauser og dalgang har vært en skjærgård med smule farvann, øyer og holmer.

Spesielt på R2 framkom det mange flintfunn. Lokaliteten har ligget sørvendt i en lun vik, omkranset av bergrygger. Flintavfall og redskaper tyder på at det har vært intens aktivitet på hele den 650 kvm store flaten. Det ser likevel ut til at det har vært spesielt mye aktivitet i tilknytning til en lav bergrygg som ligger på lokalitetens vestre del. I sprekkene i berget har vi funnet en flintkniv og flere andre redskaper som kan tyde på at berget har vært et sted man har sittet på og utført ulike arbeidsoppgaver.  Ironisk nok er det nettopp på denne bergryggen hvor arkeologene har pausene sine her. Kanskje har man reparert pilspisser eller har bearbeidet skinn på dette delen av lokaliteten? Kanskje var berget et fint sted å sløye fisk etter dagens fangst? Dette vil kanskje videre analyser kunne avgjøre.

Gjenstandsmaterialet fra R2 er tydelig påvirket av senere hendelser. Mye av flintmaterialet er fragmentert og ødelagt av frost eller varme etter at menneskene som brukte dem for lengst var borte. Vi kan likevel finne deler av redskaper og avfall fra handlingene som ble utført for å lage dem. Studiet av nettopp avfallsmaterialet kan trolig fortelle oss noe om produksjonsprosessen av steinredskapene, samt om deres senere bruk.

Tidligere arkeologiske utgravninger i Bamble har i hovedsak vært uført innenfor det omfattende prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal som fra 2013 til 2016 år undersøkte 30 steinalderboplasser noen kilometer fra lokalitet Rugtvedt-Roverud R2. I E18-prosjektet fikk arkeologene mulighet til å undersøke flere boplasser fra nesten og innenfor mindre geografiske områder, gjennom stor deler av eldre steinalder. Dette har gitt innsikt i og kunnskap om hvordan folk i fortiden organiserte seg på de enkelte plassene, og hvordan de var tilknyttet spesifikke landskap. Bamble kan, med sine rike spor etter aktivitet i steinalderen,  vise seg å være et sentralområde for å forstå utviklingen i våre eldste historie. Undersøkelsene på R2 vil bidra til å øke vår kunnskap om Bamble i steinalderen og er dermed en viktig undersøkelse for å oppnå ytterligere innsikt i de eldste samfunnene i Sørøst-Norge.

Se 3D-modell av lokalitet R2.

 

Lengst vest på lokalitetsflaten gjorde vi mange funn rundt og i tilknyttning til denne lave bergryggen.

Totalt ble det funnet rundt 5000 funn av flint på R2.

Noen ganger treffer vi på råstoff som vi ikke alltid har sett før, slik som denne flotte flekken. 

Mellom sprekkene i berget dukket denne lille flintkniven opp!

 

gallery

 

gallerygallery

gallery

gallery