Utgravingsprosjekt Øvre Eikrem

Jernalderutgraving på Øvre Eikrem

05.05.15
Av Redaksjonen
Litt guffent vær hører med

Feltsesongen til NTNU Vitenskapsmuseet er i gang og første prosjekt ut er en jernalderutgraving på Eikrem rett på utsiden av Molde. Undersøkelsesområdet ligger mellom 90 og 100 m over havet i sørvendt helling med fin utsikt mot fjorden og romsdalsalpene.

I forbindelse med et planlagt boligfelt på Eikrem Øvre ble det i 2010 gjort en registreringsundersøkelse av Møre og Romsdal fylkeskommune. Innenfor undersøkelsesområdet ble det under registreringen gjort funn av 36 strukturer hvorav flere stolpehull og et mulig ildsted. Dateringene fylkeskommunen gjorde viser til bosetning i førromersk jernalder og tidlig romertid.

Tidligere undersøkelser i området har vært gjort i forbindelse med planene om bygging av nytt Molde sykehus. Ved registreringsundersøkelser av Eikrem sykehustomt og tilhørende adkomstvei ble det gjort funn av bosetningsspor og dyrkingslag fra jernalder. Det er i tillegg gjort flere løsfunn i området, bl.a. i form av flintdolk og garnsøkke/vevlodd.

Panorama over feltet med flott utsikt mot fjorden

Panorama over feltet med flott utsikt mot fjorden

Utgravingen har pågått i to uker og vi er nå halvveis i prosjektet. Da avdekkingen var unnagjort var det klart at dette var et felt helt uten kokegroper. Registreringen har kun dokumentert stolpehull, groper og områder med organisk masse. Stolpehullene er der i flertall, men det er vanskelig å få satt dem i mønster. Men vi mister ikke motet av den grunn, og håper på at husene vil sprette frem i løpet av den siste halvdelen av prosjektet. Lokalitetens funksjon er noe uklar, men representerer en type av førromerske kulturminner som er vanlig å finne under flateavdekking i Møre og Romsdal.

I løpet av første uka ble det funnet en bit keramikk som ser ut til å være magret med asbest, noe som hører hjemme innfor tidsperioden. Dessverre ble keramikken funnet i toppen av en moderne gravd grop. Så to ting står derfor øverst på ønskelista for prosjektet her på Eikrem; hus og mer keramikk.