Utgravingsprosjekt Myrvang

I ly for vær og vind på Trøndelagskysten

09.06.21

Lokaliteten Myrvang (ID273937) er en liten steinalderlokalitet i en smal dal like NV for Ryvatnet i tidligere Bjugn kommune. Selve lokaliteten ligger mellom bratte bergsider og må ha vært skjermet mot vær og vind da den var i bruk. Det er gjort en rekke funn fra steinalder i området tidligere, i stor grad fra yngre steinalder. Derfor er det ekstra spennende at Myrvang ligger høyt nok til at det kan være snakk om en tidligmesolitisk datering, men at funnene fra forundersøkelsen ikke ga klare indikasjoner på denne dateringen.

Sollestasjon i blomstereng på Myrvang. Foto: Karoline Mikkelsen, NTNU Vitenskapsmuseet

Et av de store spørsmålene til denne lokaliteten er derfor å finne dateringen. Er dette en strandbunden tidligmesolittisk lokalitet, eller kan dette være en lokalitet fra yngre perioder av steinalderen som ikke var direkte strandbunden? I tillegg er det interessant å se om det finnes eventuelle strukturer og kulturlag, og hvor stor boplassen har vært ved bruk. En utgraving som gir gode resultater både med gjenstandsfunn, avfall og strukturer kan si noe om lokalitetens karakter, hvilke råstoff man har foretrukket og ressursutnyttelsen i området.

Den nære tilknytningen til Valsfjorden og Koet har nok vært et attraktivt element ved denne bosettingen. Her var det ly for været, og kort vei til matfatet og kysten. Det gjenstår nå å se om de som har besøkt Myrvang var kun på gjennomreise eller om de fant stedet godt å være over tid.

Den blå streken forteller hvor vannledningen skal ligge. Lokaliteten Myrvang ligger ved markeringen av ID 273937. Kart: Skule Spjelkavik, Trøndelag fylkeskommune


Kommentarer


lars sivertsen
29.06.2021

Hei, finnes det kart over området som viser havnivå i steinalder og jernalder ?

Ellen Grav Ellingsen
01.07.2021

Ikke foreløpig. Dette er noe som vil bli utarbeidet i forbindelse med etterarbeidet. Det ble utarbeidet nye landhevingskurver for Ørlandet i forbindelse med utvidelsen av kampflybasen. Den viser at ca 4000 f.Kr sto havet 24 meter høyere enn i dag. Dette er i overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Ved år O sto havet ca 8 meter høyere enn i dag. Det er nærliggende å anta at omtrent det samme gjelder for Bjugn.