Utgravingsprosjekt Løland

Langhuslykke på Løland

19.08.19
En av flere gravhauger fra jernalder på Løland. Foto; Birgitte Bjørkli

På Løland i Lindesnes ble det i sommer funnet flere langhus fra jernalder. Ikke bare ett, men to treskipede langhus, ett mulig toskipet hus og spor av en nedbrent bygning uten stolpekonstruksjon ble dokumentert. Området var fra før av kjent for sine mange gravfunn fra jernalderen, men har ikke vært undersøkt arkeologisk tidligere. Undersøkelsen ble dekket av Riksantikvaren.

Hus 1 var ca. 30 meter langt, og rundt ni meter bredt. Det var orientert N-S. Huset besto av 28 kraftige, midtstilte, takbærende stolper, 48 mindre veggstolper på hver side, og tydelig markerte veggrøfter på begge sider av huset. Inne i husets midtakse ble det undersøkt flere sterkt kullholdige kokegroper/ildsteder. Disse lå samlet i det som er tolket som et større rom i den sørlige delen av huset, og C-14 dateringer vil vise om de er samtidige med huskonstruksjonen.

Hus 2 var rundt 28 meter langt og åtte meter bredt. Den SV enden av huset manglet, og det har trolig vært lengre. Huset var orientert NNØ-SSV. Det hadde 22 midtstilte, parallelle takbærende stolper og en dobbel veggrøft som markerte den NV langsiden. Veggrøften var delvis steinsatt i den sørlige enden, og det var i tillegg spredte heller og noe stein i denne delen av huset.

Hus 3 er et mulig toskipet hus. Det besto av en enkel rekke med 11 kraftige stolpehull, samt en parallell rekke med 13 små veggstolper langs den vestlige siden av midtstolpene. Det er ennå for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse, men C14-dateringer vil forhåpentligvis gi oss svar på dette.

 

Bildet over viser hvordan de treskipede husene kan ha sett ut. Illustrasjon; Arkikon

Innmålingen viser tydelig hvordan husene ser ut i plan. Innmåling og illustrasjon; Nora Hansen

Den undersøkte flaten var spekket med forhistorie, i form av blant annet bosetningsspor,  brent bein, og dekorert keramikk. Det ble til sammen målt inn over 500 strukturer og nedgravninger på den lille flaten, for det meste stolpehull og kokegroper. I tillegg fant vi ardspor og flekker med forhistoriske dyrkningslag. Det ble tatt inn mange prøver av ulike slag, som forhåpentligvis vil gi et godt bilde på bruken av området, og hvilke tidsperioder som er representert.