Utgravingsprosjekt Krøgenesåsen

De siste av de eldste?

12.09.16
Av Redaksjonen
Undersøkelsen av Krøgenesåsen I

Tilbake i 2014 undersøkte Kulturhistorisk Museum i Oslo ni steinalderlokaliteter ved Krøgenes i Arendal. Dette var i sammenheng med utbygging av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Nå er det planlagt nye boliger langs en av tilførselsveiene i det samme området og i den sammenheng skal det undersøkes ytterligere to boplasser (Krøgenesåsen I og II). Dette er det første av to innlegg her på Norark hvor undersøkelsene på Krøgenesåsen presenteres.

For omlag 10 000 år siden sto strandkanten i Arendalsregionen 34 meter høyere enn i dag. Vi befinner oss et stykke inn i eldre steinalder, nærmere bestemt ved overgangen fra tidlig- til mellommesolittisk tid (8250 kal. F. Kr.). Resultatene fra de siste årenes arkeologiske undersøkelser på Østlandet og Sørlandet har vist at den materielle kulturen på steinalderboplassene endrer seg betraktelig ved overgangen til mellommesolitikum, så betraktelig at en innvandring av nye folkegrupper har blitt foreslått (http://goo.gl/6stg1I). Det redskapsinventaret vi kjenner fra pionerbosetningen, også kjent som Fosnakulturen, ser ut til å forsvinne brått, og en ny teknologi preget av svært regulære flintflekker og økser laget av lokale bergarter trer frem.

Boplassene som undersøkes på Krøgenesåsen ligger på en høyde i dagens landskap (35-39 moh) som gjør det sannsynlig at bosetningen fant sted relativt nært på de nevnte omveltningene. Spørsmålet er hvilken side de tilhører: viser boplassaktiviteten til sen tidligmesolitikum eller tidlig mellommesolitikum? Undersøkelsen av Krøgenesåsen I har hittil ikke gitt tydelige svar dette spørsmålet. Boplassen er relativt liten (62 kvm) og har gitt totalt 51 enkeltfunn hvorav kvarts er det dominerende råmaterialet. Vi vil få et tydeligere inntrykk av helheten ved dette materialet etter at undersøkelsen av den store lokaliteten (Krøgenesåsen II) kommer i gang. Forhåpentligvis kommer svaret i neste innlegg. Følg med!

Kvartskjerne og flintstikkel fra Krøgenesåsen I

Kvartskjerne og flintstikkel fra Krøgenesåsen I