Utgravingsprosjekt Indre Leine

4000 år gamle jordbruksspor på Sunnmøre

13.05.20

Det eldste jordbruket i Vest-Norge starter i slutten av yngre steinalder, og denne eldste driftsformen kan vi stedvis finne spor av i form av et karakteristisk, svart kullholdig lag under moderne matjord. På Leine i Herøy på Sunnmøre ble det påvist et slikt fossilt dyrkningslag under en arkeologisk registrering i forbindelse med en reguleringsplan for området. Nå skal det bygges bolig her, og arkeologer fra Universitetsmuseet i Bergen har derfor vært på plass for å dokumentere og ta ut prøver for botaniske analyser før byggingen starter.

Dyrkningsspora på Leine

Under den arkeologiske registreringa til Møre og Romsdal fylkeskommune ble det tatt ut en prøve fra en del av dyrkningslaget. Slik vet vi at det ble drevet jordbruk på gården her i eldre bronsealder, for nærmere 4000 år siden. En mer inngående undersøkelse som vi nå gjør, kan dokumentere mer av vegetasjons- og jordbrukshistorien. Vi antar at trekullet som er så karakteristisk for slike lag, kan ha blitt påført sammen med annet organisk materiale for å tilføre jorda næring. Dette har igjen medført at dyrkningslaget har bygget seg opp over tid. Ved å analysere og sammenligne de ulike stratigrafiske lagene, er det dermed mulig å spore endring i driftsform opp gjennom tidene. Når ble landskapet her ryddet for første gang, har det vært kornåker, og hva dyrket de i så fall? Hvordan var driftsformen, og ble den endret? Ble området brukt til beite? Har området ligget brakk i perioder?

Det eldste jordbruksarealet lå ofte, som på Leine, på en selvdrenerte flate i hellende terreng, med sand og grusholdig undergrunn, gjerne plassert i en sørvendt skråning med gunstige vekstvilkår. For å pløye jorda brukte de en enkel plog kalt ard, og det hender vi kan se spor etter denne i undergrunnen.

Bosetningen på Leine

Som nevnt ble det registrert innenfor arealet til en større reguleringsplan på Leine, og her ble det funnet spor etter bosetning fra flere tidsperioder; steinredskap fra eldre og yngre steinalder, asbestkeramikk fra bronsealder/eldre jernalder og i tillegg fikk arkeologene fra fylkeskommunen overlevert en øks fra yngre jernalder som var funnet av en privatperson. Det ble også påvist deler av en bygning fra eldre jernalder, samt spor etter smievirksomhet. Flere fossile dyrkningslag ble også dokumentert, og disse er datert til både yngre steinalder, bronsealder og eldre jernalder.

Foreløpig kjenner vi ikke beliggenheten til gården som hadde denne åkeren på Leine, men den har trolig vært like i nærheten. Dersom det blir flere undersøkelser her i fremtiden, kan vi håpe på at disse kan frembringe spor etter selve gården, som sammen kan skape et helthetlig bilde av en eldre bronsealders bosetning på ytterkysten av Sunnmøre.

Følg gjerne Fornminneseksjonen ved Universitetsmuseet i Bergen sin facebookside Arkeologi i Vest for informasjon om utgravinger i Vestland fylke og på Sunnmøre.