Utgravingsprosjekt Blaker kirkegård

Et glimt inn i fortidig gravskikk på Blaker

03.08.18
Glassperle fra grav 1

Oppe i det ene hjørnet av utgravningsfeltet på Blaker har det dukket opp spor etter graver, i form av fotgrøfter og branngroper. Vest for gravene ligger det flere kokegroper og andre nedgravninger, som kanskje har vært brukt i gravritualer tilknyttet gravminnene.

Gravfeltet sett fra luften, med tre fotgrøfter og tre graver, og kokegroper og andre nedgravninger omkring. Det nettliknende mønsteret i bakken er dyreganger fra jordrotter og liknende (dronefoto: Steinar Kristensen, KHM).

To fotgrøfter har blitt fullstendig avdekket. Fotgrøft 1 er opptil 13 m i diameter og har omkranset en gravhaug på ca. 9 m i diameter. Fotgrøft 2 er betydelig mindre, bare 5 m i diameter, mens haugen har vært ca. 4 m i diameter. I tillegg har vi avdekket deler av en tredje fotgrøft, som fortsetter inn i profilet langs siden. Denne ser ut til å vært opptil 20 m i diameter. Ettersom gravhaugene som disse fotgrøftene har omkranset i all hovedsak har blitt pløyd vekk i nyere tid, er det lite igjen av de opprinnelige gravleggingene. Innenfor fotgrøft 1 lå det tynne lag med kull sporadisk spredt utover, kanskje rester etter et kremasjonsbål, men det har ikke blitt funnet gjenstander i laget som kan bekrefte at det er restene etter gravleggingen.

Nordøst for fotgrøftene har vi derimot vært heldigere. Der har vi undersøkt tre såkalte branngroper, som var mellom 75 og 115 cm store, og opptil 30 cm dype. I bunnen av gropene lå det tykke lag med brente bein og kull fra kremasjonsbålet, sammen med forskjellig gravgods.

Grav 1 i profil, med et tykt kullag med mye bein i bunnen. Et kleberskår stikker ut av profilet langs venstre side.

Blant funnene er det flere glassperler, bissel og brodd, spinnehjul, kniv, nøkkel, mange små nagler, og et nesten komplett, om enn oppstykket, kleberkar. Det gjenstår mye arbeid før vi er ferdige med å tolke gravene, men ut i fra det vi ser av gravgodset, er de trolig fra vikingtid. Gravhaugene som fotgrøftene har tilhørt har vi ikke datering på foreløpig, men utgravninger gjort i nærområdet kan tyde på at de stammer fra eldre jernalder, og er noen hundre år eldre enn branngropene.

Glassperle fra grav 1

Glassperle fra grav 3

Kniv fra grav 3

Bissel fra grav 3

Del av spinnehjul fra grav 1

Nesten komplett kleberkar fra grav 1