Utgravingsprosjekt Bergsalléen 8A

Jernalderhuset på Berg

06.11.14
Av Redaksjonen
Grøfta omkranser huset og angir form og dimensjoner (foto: Ingar M. Gundersen, KHM)

Like ved Ullevål hageby har vi avdekket det første langhuset innenfor Ring 3 i Oslo noensinne. Huset ligger i umiddelbar tilknytning til Oslo største gravfelt på Berg, også dette fra jernalder (500 f. Kr.-1030 e. Kr.). Utgravningene i Bergsalleen 8A har dermed blitt et svært viktig bidrag til forståelsen av jernalderbebyggelsen i Oslo-området.

Fra før av er det kun kjent to langhus i Oslo, men da i utkanten av byen på Huseby og Trosterud. Slike funn er dermed svært sjeldne, noe som kan tilskrives den voldsomme utbyggingsvirksomheten i moderne tid. I mindre hager, som på Berg, kan det imidlertid ofte ligge bevarte spor etter eldre bosetninger. På den andre siden av Bergsalleen ligger det for eksempel to gravhauger et steinkast unna langhuset, som til tross for skader forårsaket av moderne utbygging og hagevirksomhet fortsatt kan skimtes som lave forhøyninger. Den umiddelbare nærheten mellom lokalitetene gjør det fristende å se disse i direkte sammenheng med hverandre.

Langhuset i Bergsalleen 8A var likeledes sterkt skadet. Vi fant mange spor etter moderne hagevirksomhet, som utvilsomt har virket inn på bevaringsgraden. Langt viktigere er likevel adkomstveien og oppstillingsplassen i sør, som har regelrett kuttet av huset på tvers. Det var dermed ikke mange konstruksjonsspor bevart, og foruten en markant grøft ble det kun påvist tre stolpehull. Utenfor huset ble det funnet en liten rund kokegrop. Grøfta ga imidlertid en del informasjon om husets utforming. I fyllmassene lå store mengder brent leire, hvorav enkelte stykker hadde tydelige avtrykk etter kvister eller greiner. Dette er en sterk indikasjon på at huset har hatt en relativt lett veggkonstruksjon, med flettverk og leirklining. I grøfta fant vi også en del rødbrent keramikk med grov magring. De fleste skårene ble funnet samlet og stammer trolig fra et og samme kar. Huset har vært orientert nordøst-sørvest, med en bredde opptil 5,7 meter og buet endegavl. De fåtallige stolpene skaper en del usikkerhet knyttet til takkonstruksjonen, men plasseringen av disse indikerer to stolperekker. Det er dermed grunn til å anta at huset har vært treskipet. Lengden er dokumentert til 7 meter, men huset fortsetter inn under adkomstveien og oppstillingsplassen. Den fulle lengden er dermed ikke kjent.

Utgravningene ble avsluttet denne uka og vi går nå en spennende vinter i møte med videre analyser og bearbeiding av utgravningsresultatene. Langhuset på Bergsalleen 8A viser at det er et stort potensiale for arkeologiske gullkorn selv i tettbebygde strøk, og vi ser med stor interesse frem mot nye undersøkelser på Berg i tiden som kommer.


Kommentarer


Lis Anderson
07.11.2014

Man kan da bare ane hvor mye kunnskap om hovedstaden som har forsvunnet. Gratulerer med dette fund.